De redactie van de website Zin in Opvoeding (ZiO) is verantwoordelijk voor de verwerking van gewone persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
ZiO verwerkt uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van nieuws en ontwikkelingen (nieuwsbrief). Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
– Voor- en achternaam 
– E-mailadres 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vrijzinnig.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
ZiO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
– Verzenden van onze nieuwsbrief 

Door derden verstuurde producten 
ZiO maakt geen gebruik van verwerkers. Persoonsgegevens worden dus niet gedeeld met derden. 

Geautomatiseerde besluitvorming 
ZiO neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
ZiO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u vindt dat ZiO uw persoonsgegevens niet langer mag bewaren, dan kunt u dat aan de organisatie laten weten. 

Delen van persoonsgegevens met derden 
ZiO verstrekt geen informatie aan derden. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
De website van ZiO gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ZiO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vrijzinnig.nl. 

ZiO wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ZiO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vrijzinnig.nl

Contactgegevens voor contact over privacy-aangelegenheden: 
Zin in Opvoeding Contact via de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten 
Joseph Haydnlaan 2a 3533 AE Utrecht 
030-8801497 
info@vrijzinnig.nl 

Contactadres voor de redactie:
zininopvoeding@xs4all.nl